Bayersystem

Warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Bayersystem Sp. J. obowiązujące na terytorium RP

1. Oferta handlowa:

a) przeznaczona jest dla firm i instytucji

b) warunki handlowe dla Zamawiającego odrębne od powyższych wymagają akceptacji Bayersystem Sp. J.

c) w momencie ukazania się niniejszej oferty handlowej poprzednie oferty trącą swoja ważność. Zdjęcia wyrobów zamieszczone w niniejszym katalogu mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Wymiary gabarytowe zamieszczonych w katalogu artykułów są szacunkowe, zgodne z założoną

tolerancją błędu zgodną z normą oraz dopuszczalnymi odchyłami pomiarowymi

2. Zamówienie i fakturowanie:

a) zamówienie winno zawierać dane o ilości i rodzaju towaru, może być składane faksem, poczta, przez Internet, zawsze z podpisem i pieczątką zamawiającego

b) zamówienia są potwierdzane każdorazowo na druku „potwierdzenie zamówienia”, który stanowi informację´ o przyjęciu zamówienia do realizacji według warunków handlowych podanych na niniejszej stronie

c) Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany zamków standardowych w produkowanych wyrobach oraz możliwość zmiany cen z uwzględnieniem aktualnych na dany dzień stawek celnych i podatkowych oraz kursów walut

d) rezygnacja z zamówienia musi być przekazana pisemnie w terminie najpóźniej 2 dni od daty złożenia zamówienia i zaakceptowana wyłącznie przez Dyrekcję´ Bayersystem Sp. J.

3. Warunki dostawy:

a) Sprzedawca dołoży należytej staranności dotrzymania ustalonego terminu dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw związanych z opóźnieniem w dostawie, dopuszczalne są dostawy częściowe

b) warunki dostawy należy każdorazowo uzgadniać z Bayersystem Sp. J. lub wynikają z przedstawionej wcześniej oferty

c) dostawa realizowana jest pod adres Zamawiającego. Miejscem odbioru jest miejsce wskazane przez Zamawiającego w zamówieniu, które musi być adresem pocztowym, gdzie zamawiający będzie mógł pokwitować dostaw´ towaru

d) wyładunek z pojazdu i czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, usuniecie opakowania, montaż itp.) należą do obowiązków Zamawiającego

e) terminy dostaw są liczone w tygodniach od daty wystawienia potwierdzenia zamówienia

4. Warunki płatności:

a) gotówka przy odbiorze towaru

b) za pobraniem przez spedytora

c) przedpłata 100% wartości towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie faktury pro forma przed wysyłka towaru. Po wpłynięciu zapłaty na konto następuje realizacja wysyłki towaru

5. Warunki gwarancji oraz odpowiedzialność za wady towaru:

a) wyroby objęte są gwarancja zgodnie z wymogami Rzeczypospolitej Polskiej

b) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady objęte gwarancja jakości w przypadku, gdy wady te spowodowane były po odbiorze przez Zamawiającego, okolicznościami zewnętrznymi, których nie spowodował Sprzedawca lub firma spedycyjna

c) utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcja obsługi, naprawami, przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika

d) naprawa gwarancyjna nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własnych koszt, gwarancja nie jest objęte zużycie eksploatacyjne

e) Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia towaru bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostarczonego towaru powstałego podczas transportu, winien wyraźnie zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym.Zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli nie sprawdzimy przesyłki przy kurierze i pokwitujemy odbiór, to wszelkie roszczenia z tytułu ubytku bądź uszkodzenia wygasają (patrz: Ustawa Prawo Przewozowe art. 76 oraz Kodeks Cywilny art. 791). Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie cztery przypadki. Mamy prawo do roszczeń, jeżeli:

- szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,

- zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,

- ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,

- szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej w stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem 

f) reklamacje wad ukrytych należy zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu, najpóźniej 14 dni od daty odbioru towaru

g) reklamacje składa się pisemnie, decydującą jest data wysłania, w przypadku wad jakości reklamacja musi byç udokumentowana wadliwym towarem lub urzędowym stwierdzeniem wady

h) miejscem wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za wady jest siedziba Sprzedawcy

i) odbiorca oprócz roszczeń wynikających z wad towaru, nie ma prawa do odszkodowania, między innymi z tytułu straconego zysku w rezultacie dostarczenia towaru z wadami

j) po przyjęciu reklamacji stwierdzona usterka jest usunięta na koszt Bayersystem sp. J. W razie niemożliwości usunięcia wady następuje wymiana na towar wolny od wad

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ZWROT TOWARU

Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000(Dz. U. z dnia 31 marca 2000 roku),klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przesyłki

a) Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza i przesłanie go pod wskazany adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W informacji zwrotnej Klient otrzyma numer zwrotu, którym należy oznaczyć paczkę ze zwracanym towarem.

b) Przesyłki nie oznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży.

c) Zwrotowi nie podlegają towary, które są uszkodzone mechanicznie, produkty wykonane według indywidualnego zamówienia Klienta oraz towary niekompletne i posiadające ślady użytkowania.

d) Przesyłki wysyłane na koszt sprzedawcy nie będą przyjmowane (reklamacje podlegają odrębnym ustaleniom).

e) Pieniądze za zwracany towar przelewane będą na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy Bayersystem Grzenia Sp. J., ul. Św. M. Kolbego 48, 85-433 Bydgoszcz.

6. Pozostałe warunki

Niniejsze ogólne warunki handlowe maja zastosowanie do wszystkich umów kupna-sprzedaży dotyczących sprzedaży towaru według oferty Bayersytem sp j.. zawartych między Zamawiającym i Sprzedawca, i są nierozerwalna częścią zamówienia. W pozostałych sprawach nieujętych w powyższych warunkach handlowych obowiązują stosowne przepisy dotyczące umów sprzedaży zawarte w Kodeksie cywilnym.

 

 

ul. Deszczowa 63
85-467 Bydgoszcz
tel. +48 52 320 73 15
tel. +48 52 360 97 25
kom. +48 572 706 812
salon@bayersystem.com


52-227 Wrocław
ul. Kleczkowska 19
tel./fax +48 71 329 08 13
wroclaw@bayersystem.com

Przejdź do sklepu Bayersystem

Jesteśmy pewni swojej jakości. Jeśli nasz produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, gwarantujemy prawo zwrotu
w ciągu 10 dni zgodnie z obowiązującym prawem.

Więcej na ten temat
w Warunkach Handlowych

Formularz zamówienia

Katalog produktów 2010

Instrukcja użytkowania drabin

 Certyfikat wiarygodności

Instrukcja obsługi sejfu

Sprawdź wyprzedaż
projektowanie stron aps